МОДУЛ БЛОКОВЕ

Всеки земеделски производител, според НАРЕДБА 104 на Министерство на земеделието и храните е длъжен да води дневник за проведените агротехнически и растителнозащитни мероприятия, които е извършил за всяки един от блоковете, които обработва. За всяки блок и култура се води отделен дневник за растителна защита. Чрез тези дневници се води история на блока, като по този начин земеделския производител улеснява работата си за новата стопанска година, когато се налага да се прави справка на използваните продукти за растителна защита /ПРЗ/, торове и подхранващи вещества, както и при съставянето на сеитбообращението. Модул БЛОКОВЕ Ви позволява да въведе и систематизирате информацията за извършени обработки, техниката с която са извършени, използваните препарати и добива за всеки блок. Неговите предимства са:

  • Позволява Ви да видите пълна история за даден блок през годините т.е. с каква култура е засаждан, какви препарати са използвани и др.;
  • Помага Ви да проследите изменението на добива според извършените обработки и използвани препарати;
  • Автоматично попълва дневника за растителна защита;
  • С негова помощ можете да подготвите отчетните документи, които се изискват за мярка 214 "Агроекологични плащания";

Софтуерен продукт ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ