МОДУЛ ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ И СРЕДЕН ДОБИВ

В някои региони на страната арендодателите могат да заявяват лично ползване /ЛП/ и среден добив /СД/, затова създадохме отделен модул в програмата. Неговите предимства са:

  • Въвеждане на лично ползване и среден добив за всеки арендодател според желанията му;
  • Въвеждане на себестойност на лично ползване и среден добив, която се взема предвид при автоматичното изчисляване на рента;
  • Няма ограничение в култури т.е. всеки сам въвежда културите, които ще се използват;
  • Издаване на приходни ордери в случай, че арендодателя плати за заявените от него ЛП и СД авансово преди получаване на рентата;
  • Детайлна справка, която Ви дава информация за заявените ЛП и СД, тяхното количество, каква част от тях са раздадени, на каква стойност са раздадените и др. като тази информация се съхранява и за предишни стопански години. Тази справка може да получите както за дадено землище, така и за цялата фирма;
  • Възможност за заявяване на лично ползване и среден добив за бъдещи стопански години;

Въвеждане на предварително платени суми за лично ползване и среден добив и издаване на приходни касови ордери (ПКО):

Въвеждане на себестойност за лично ползване и среден добив както и задаване на цени на отделните натури дефинирани в землището:

Софтуерен продукт ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ