МОДУЛ СПРАВКИ

Основната цел на ЕвроЗем е да улесни вашата работа и да намали времето което отделяте за административна бумащина. Всички документи изисквани от администрацията, като Анкетна карта, Декларации по чл. 69 и 70 от ППЗСПЗЗ и др. се попълват автоматично от програмата с едно натискане на бутона. ЕвроЗем генерира редица справки, които имат за цел да ви помогнат в увеличаването на добивите и намаляването на себестойността на продукцията. Справки свързани с договори, имоти и собственици:

  • Справка за всички договори в землището;
  • Справка за изтекли или изтичащи договори;
  • Справка за всички имоти в землището;
  • Справка за имотите по категории;
  • Справка за имотите по НТП;
  • Справка за имотите по масиви;
  • Справка за обработваните масиви;
  • Справка за всички собственици в землището;

Подробна справка за всеки имот в системата - предоставена за обработване площ, категория, НТП, собственик на имота, дата на изтичане на договора в който имота участва.

Подробна справка за всеки собственик в системата - процент на собственост в договора, декари собственост в договора, вид на договора в който участва собственика, имоти в които участва собственика и др.

Софтуерен продукт ЕВРОЗЕМ ОЧЕРТАВАНЕ